سخنگوی دولت درباره تاخیر در اعلام علت سانحه می گوید

عنوان دسته بندی : خبری

عنوان کانال : رويدادهاي روز

لیست پخش ایجاد شد.