+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video02:13

آموزش مکالمه اسپانیایی، لغات اسپانیایی، گرامراسپانیایی

(آموزش 100% تضمینی زبان اسپانیایی) آموزش گرامر ، مکالمه و لغات زبان اسپانیایی در3 ماه با پکیج خودآموز استاد علی کیانپور. تلفن مشاوره و تهیه پکیج : 09165331563 کانال تلگرام : alikianpour1987 اینستاگرام : alikianpour1987
Video02:13

سریعترین روش آموزش زبان اسپانیایی ـ استاد 10 زبانه ( علی کیانپور)

(آموزش 100% تضمینی زبان اسپانیایی) آموزش گرامر ، مکالمه و لغات زبان اسپانیایی در3 ماه با پکیج خودآموز استاد علی کیانپور. تلفن مشاوره و تهیه پکیج : 09165331563 کانال تلگرام : alikianpour1987 اینستاگرام : alikianpour1987
Video02:13

آموزش 100 % تضمینی مکالمه زبان عربی ، قواعد عربی ولغات عربی

آموزش 100% تضمینی مکالمه. آموزش قواعد ، مکالمه و لغات زبان عربی در3 ماه با پکیج خودآموز استاد علی کیانپور. تلفن مشاوره و تهیه پکیج : 09165331563 کانال تلگرام : alikianpour1987 اینستاگرام : alikianpour1987
Video02:13

قویترین روش آموزش مکالمه فصیح زبان عربی ـ استاد علی کیانپور

آموزش 100% تضمینی مکالمه. آموزش قواعد ، مکالمه و لغات زبان عربی در3 ماه با پکیج خودآموز استاد علی کیانپور. تلفن مشاوره و تهیه پکیج : 09165331563 کانال تلگرام : alikianpour1987 اینستاگرام : alikianpour1987
Video02:13

سریعترین روش آموزش زبان عربی ـ استاد 10 زبانه ( علی کیانپور)

آموزش 100% تضمینی مکالمه. آموزش قواعد ، مکالمه و لغات زبان عربی در3 ماه با پکیج خودآموز استاد علی کیانپور. تلفن مشاوره و تهیه پکیج : 09165331563 کانال تلگرام : alikianpour1987 اینستاگرام : alikianpour1987
Video01:36

قویترین پکیج آموزشی مکالمه ، لغات زبان عربی ـ استاد علی کیانپور

آموزش 100% تضمینی مکالمه. آموزش قواعد ، مکالمه و لغات زبان عربی در3 ماه با پکیج خودآموز استاد علی کیانپور. تلفن مشاوره و تهیه پکیج : 09165331563 کانال تلگرام : alikianpour1987 اینستاگرام : alikianpour1987
Video02:04

قویترین پکیج آموزشی مکالمه ، لغات زبان عربی ـ استاد علی کیانپور

آموزش 100% تضمینی مکالمه. آموزش قواعد ، مکالمه و لغات زبان عربی در3 ماه با پکیج خودآموز استاد علی کیانپور. تلفن مشاوره و تهیه پکیج : 09165331563 کانال تلگرام : alikianpour1987 اینستاگرام : alikianpour1987
Video02:07

قویترین پکیج آموزشی مکالمه ، لغات زبان عربی ـ استاد علی کیانپور

آموزش 100% تضمینی مکالمه. آموزش قواعد ، مکالمه و لغات زبان عربی در3 ماه با پکیج خودآموز استاد علی کیانپور. تلفن مشاوره و تهیه پکیج : 09165331563 کانال تلگرام : alikianpour1987 اینستاگرام : alikianpour1987
Video02:07

قویترین روش آموزش مکالمه فصیح زبان عربی ـ استاد علی کیانپور

آموزش 100% تضمینی مکالمه. آموزش قواعد ، مکالمه و لغات زبان عربی در3 ماه با پکیج خودآموز استاد علی کیانپور. تلفن مشاوره و تهیه پکیج : 09165331563 کانال تلگرام : alikianpour1987 اینستاگرام : alikianpour1987
Video01:47

آموزش 100 % تضمینی مکالمه زبان عربی ، قواعد عربی ولغات عربی

آموزش 100% تضمینی مکالمه. آموزش قواعد ، مکالمه و لغات زبان عربی در3 ماه با پکیج خودآموز استاد علی کیانپور. تلفن مشاوره و تهیه پکیج : 09165331563 کانال تلگرام : alikianpour1987 اینستاگرام : alikianpour1987
Video02:04

قویترین پکیج آموزشی مکالمه ، لغات زبان عربی ـ استاد علی کیانپور

آموزش 100% تضمینی مکالمه. آموزش قواعد ، مکالمه و لغات زبان عربی در3 ماه با پکیج خودآموز استاد علی کیانپور. تلفن مشاوره و تهیه پکیج : 09165331563 کانال تلگرام : alikianpour1987 اینستاگرام : alikianpour1987
Video02:04

قویترین پکیج آموزشی مکالمه ، لغات زبان عربی ـ استاد علی کیانپور

آموزش 100% تضمینی مکالمه. آموزش قواعد ، مکالمه و لغات زبان عربی در3 ماه با پکیج خودآموز استاد علی کیانپور. تلفن مشاوره و تهیه پکیج : 09165331563 کانال تلگرام : alikianpour1987 اینستاگرام : alikianpour1987
Video02:04

سریعترین روش آموزش زبان عربی ـ استاد 10 زبانه ( علی کیانپور)

آموزش 100% تضمینی مکالمه. آموزش قواعد ، مکالمه و لغات زبان عربی در3 ماه با پکیج خودآموز استاد علی کیانپور. تلفن مشاوره و تهیه پکیج : 09165331563 کانال تلگرام : alikianpour1987 اینستاگرام : alikianpour1987
Video02:04

قویترین پکیج آموزشی مکالمه ، لغات زبان عربی ـ استاد علی کیانپور

آموزش 100% تضمینی مکالمه. آموزش قواعد ، مکالمه و لغات زبان عربی در3 ماه با پکیج خودآموز استاد علی کیانپور. تلفن مشاوره و تهیه پکیج : 09165331563 کانال تلگرام : alikianpour1987 اینستاگرام : alikianpour1987
Video02:04

سریعترین روش آموزش زبان عربی ـ استاد 10 زبانه ( علی کیانپور)

آموزش 100% تضمینی مکالمه. آموزش قواعد ، مکالمه و لغات زبان عربی در3 ماه با پکیج خودآموز استاد علی کیانپور. تلفن مشاوره و تهیه پکیج : 09165331563 کانال تلگرام : alikianpour1987 اینستاگرام : alikianpour1987
Video02:04

آموزش 100 % تضمینی مکالمه زبان عربی ، قواعد عربی ولغات عربی

آموزش 100% تضمینی مکالمه. آموزش قواعد ، مکالمه و لغات زبان عربی در3 ماه با پکیج خودآموز استاد علی کیانپور. تلفن مشاوره و تهیه پکیج : 09165331563 کانال تلگرام : alikianpour1987 اینستاگرام : alikianpour1987
Video02:04

قویترین پکیج آموزشی مکالمه ، لغات زبان عربی ـ استاد علی کیانپور

آموزش 100% تضمینی مکالمه. آموزش قواعد ، مکالمه و لغات زبان عربی در3 ماه با پکیج خودآموز استاد علی کیانپور. تلفن مشاوره و تهیه پکیج : 09165331563 کانال تلگرام : alikianpour1987 اینستاگرام : alikianpour1987
Video02:08

قویترین روش آموزش مکالمه فصیح زبان عربی ـ استاد علی کیانپور

آموزش 100% تضمینی مکالمه. آموزش قواعد ، مکالمه و لغات زبان عربی در3 ماه با پکیج خودآموز استاد علی کیانپور. تلفن مشاوره و تهیه پکیج : 09165331563 کانال تلگرام : alikianpour1987 اینستاگرام : alikianpour1987
Video02:19

آموزش 100 % تضمینی مکالمه زبان عربی ، قواعد عربی ولغات عربی

آموزش 100% تضمینی مکالمه. آموزش قواعد ، مکالمه و لغات زبان عربی در3 ماه با پکیج خودآموز استاد علی کیانپور. تلفن مشاوره و تهیه پکیج : 09165331563 کانال تلگرام : alikianpour1987 اینستاگرام : alikianpour1987
Video02:19

سریعترین روش آموزش مکالمه فرانسه ـ لغات فرانسه و گرامر فرانسه

آموزش 100% تضمینی مکالمه. آموزش گرامر و لغات زبان فرانسه و آمادگی 3 ماهه جهت آزمون هایtef و tcf با پکیج خودآموز استاد علی کیانپور. تلفن مشاوره و تهیه پکیج : 09165331563 کانال تلگرام : alikianpour1987 اینستاگرام : alikianpour1987
Video02:19

آمادگی جهت آزمونTEFو TCF زبان فرانسه ـ 100% تضمینی

آموزش 100% تضمینی مکالمه. آموزش گرامر و لغات زبان فرانسه و آمادگی 3 ماهه جهت آزمون هایtef و tcf با پکیج خودآموز استاد علی کیانپور. تلفن مشاوره و تهیه پکیج : 09165331563 کانال تلگرام : alikianpour1987 اینستاگرام : alikianpour1987
Video02:19

سریعترین روش آموزش مکالمه فرانسه ـ لغات فرانسه و گرامر فرانسه

آموزش 100% تضمینی مکالمه. آموزش گرامر و لغات زبان فرانسه و آمادگی 3 ماهه جهت آزمون هایtef و tcf با پکیج خودآموز استاد علی کیانپور. تلفن مشاوره و تهیه پکیج : 09165331563 کانال تلگرام : alikianpour1987 اینستاگرام : alikianpour1987
Video02:19

آموزش مکالمه زبان فرانسه ـ گرامر فرانسه ـ لغات فرانسه

آموزش 100% تضمینی مکالمه. آموزش گرامر و لغات زبان فرانسه و آمادگی 3 ماهه جهت آزمون هایtef و tcf با پکیج خودآموز استاد علی کیانپور. تلفن مشاوره و تهیه پکیج : 09165331563 کانال تلگرام : alikianpour1987 اینستاگرام : alikianpour1987
Video02:19

آموزش 504 لغت پرکاربرد فرانسه ـ مکالمه فرانسه ـ گرامر فرانسه

آموزش 100% تضمینی مکالمه. آموزش گرامر و لغات زبان فرانسه و آمادگی 3 ماهه جهت آزمون هایtef و tcf با پکیج خودآموز استاد علی کیانپور. تلفن مشاوره و تهیه پکیج : 09165331563 کانال تلگرام : alikianpour1987 اینستاگرام : alikianpour1987
Video02:19

سریعترین روش آموزش مکالمه فرانسه ـ لغات فرانسه و گرامر فرانسه

آموزش 100% تضمینی مکالمه. آموزش گرامر و لغات زبان فرانسه و آمادگی 3 ماهه جهت آزمون هایtef و tcf با پکیج خودآموز استاد علی کیانپور. تلفن مشاوره و تهیه پکیج : 09165331563 کانال تلگرام : alikianpour1987 اینستاگرام : alikianpour1987
Video02:19

کاملترین پکیج آموزشی زبان فرانسه ـ آموزش مکالمه ، لغات و گرامر فرانسه

آموزش 100% تضمینی مکالمه. آموزش گرامر و لغات زبان فرانسه و آمادگی 3 ماهه جهت آزمون هایtef و tcf با پکیج خودآموز استاد علی کیانپور. تلفن مشاوره و تهیه پکیج : 09165331563 کانال تلگرام : alikianpour1987 اینستاگرام : alikianpour1987
Video02:19

آمادگی جهت آزمون TEFو TCF زبان فرانسه ـ 100% تضمینی

آموزش 100% تضمینی مکالمه. آموزش گرامر و لغات زبان فرانسه و آمادگی 3 ماهه جهت آزمون هایtef و tcf با پکیج خودآموز استاد علی کیانپور. تلفن مشاوره و تهیه پکیج : 09165331563 کانال تلگرام : alikianpour1987 اینستاگرام : alikianpour1987
Video02:19

آموزش 504 لغت پرکاربرد فرانسه ـ مکالمه فرانسه ـ گرامر فرانسه

آموزش 100% تضمینی مکالمه. آموزش گرامر و لغات زبان فرانسه و آمادگی 3 ماهه جهت آزمون هایtef و tcf با پکیج خودآموز استاد علی کیانپور. تلفن مشاوره و تهیه پکیج : 09165331563 کانال تلگرام : alikianpour1987 اینستاگرام : alikianpour1987
Video02:19

سریعترین روش آموزش مکالمه فرانسه ـ لغات فرانسه و گرامر فرانسه

آموزش 100% تضمینی مکالمه. آموزش گرامر و لغات زبان فرانسه و آمادگی 3 ماهه جهت آزمون هایtef و tcf با پکیج خودآموز استاد علی کیانپور. تلفن مشاوره و تهیه پکیج : 09165331563 کانال تلگرام : alikianpour1987 اینستاگرام : alikianpour1987
Video02:19

آموزش 504 لغت پرکاربرد فرانسه ـ مکالمه فرانسه ـ گرامر فرانسه

آموزش 100% تضمینی مکالمه. آموزش گرامر و لغات زبان فرانسه و آمادگی 3 ماهه جهت آزمون هایtef و tcf با پکیج خودآموز استاد علی کیانپور. تلفن مشاوره و تهیه پکیج : 09165331563 کانال تلگرام : alikianpour1987 اینستاگرام : alikianpour1987

alikianpour1987

alikianpour1987

۱۳۹۵-۷-۴

۱۳۹۷-۷-۲۹

۱۱۲۸

آموزشی

این کانال توضیحاتی ندارد.