خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video01:04

اموزش زبان المانی

لغات پرتکرار المانی
Video04:15

یادگیری زبان و گرامر آلمانی قسمت 14

کلیپ آموزشی از یادگیری زبان و گرامر آلمانی
Video03:39

یادگیری زبان و گرامر آلمانی قسمت 9

یادگیری زبان و گرامر آلمانی به کودکان قسمت در این مبحث Grammer
Video01:09

یادگیری زبان و گرامر آلمانی قسمت 7

یادگیری زبان و گرامر آلمانی به کودکان قسمت در این مبحث Lerning german بخش اول
Video01:30

یادگیری زبان و گرامر آلمانی قسمت 10

یادگیری زبان و گرامر آلمانی به کودکان قسمت در این مبحث صرف افعال
Video01:30

یادگیری زبان و گرامر آلمانی قسمت 11

یادگیری زبان و گرامر آلمانی به کودکان قسمت در این مبحث ضمایر فاعلی
Video02:49

یادگیری زبان و گرامر آلمانی قسمت 12

یادگیری زبان و گرامر آلمانی به کودکان قسمت در این مبحث اوقات شبانه روز
Video01:40

یادگیری زبان و گرامر آلمانی قسمت 13

یادگیری زبان و گرامر آلمانی به کودکان قسمت در این مبحث بخش دیالوگ
Video01:27

یادگیری زبان و گرامر آلمانی قسمت 6

یادگیری زبان و گرامر آلمانی به کودکان قسمت در این مبحث آلفابت
Video01:18

یادگیری زبان و گرامر آلمانی قسمت 8

یادگیری زبان و گرامر آلمانی به کودکان قسمت در این مبحث Lerning german بخش دوم
Video07:42

یادگیری زبان و گرامر آلمانی قسمت 5

یادگیری زبان و گرامر آلمانی به کودکان قسمت در این مبحث بخش گرامر 5
Video05:13

یادگیری زبان و گرامر آلمانی قسمت 4

یادگیری زبان و گرامر آلمانی به کودکان قسمت در این مبحث بخش گرامر 4
Video02:44

یادگیری زبان و گرامر آلمانی قسمت 3

یادگیری زبان و گرامر آلمانی به کودکان قسمت در این مبحث بخش گرامر 3
Video02:24

یادگیری زبان و گرامر آلمانی قسمت 1

یادگیری زبان و گرامر آلمانی به کودکان قسمت در این مبحث بخش گرامر 1
Video01:28

یادگیری زبان و گرامر آلمانی قسمت 2

یادگیری زبان و گرامر آلمانی به کودکان قسمت در این مبحث بخش گرامر 2

آموزش زبان آلمانی

amoozesh_bartar

۱۳۹۴-۱۱-۲۹

۱۳۹۵-۱۰-۲۹

۲۵

آموزشی

این کانال توضیحاتی ندارد.