خانه

ویدیوها

لیست های پخش

درباره کاربر

سریال همسایه ها دوبله فارسی - وسطی در شبکه من و تو
خلاصه داستان :
اسپنسر نیوکامر ماھھا با ھمسایه خود دیوید وینترمایر درگیری داشت. علت اصلی اختلاف این دو ھمسایه یک انباری مملواز موریانه در حیاط خانه نیوکامر بود. دیوید وینترمایر معتقد بود که این انباری باید خراب شود. آنھا ھفته ھا بر سر اینانباری و سگھا با ھم بحث می کردند. یکی از ھمسایه ھا به یاد می آورد یک روز دیو به حدی عصبانی بود که یک دستهھیزم را در حیاط پشتی اسپنسر نیوکامر به ھم زده و زمین ریخته. ھیچ کس حتی حدسش را ھم نمی زد مشکلاتی که در آنزمان باعث سرگرمی ھمسایه ھا شده بود، برای یک نفر چنین عاقبتی داشته باشد

کانال های این کاربر