خانه

ویدیوها

لیست های پخش

درباره کاربر

متقاضیان می توانند در صورت دارا بودن تمامی شرایط لازم برای مصاحبه دکترا دانشگاه آزاد و با توجه به اطلاعیه های دانشگاه های دعوت به مصاحبه شده و مرکز سنجش و پذیرش در جلسات مصاحبه شرکت کنند .