خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video04:58

می نویسم تو دفترم اسم تو رو امام حسین

می نویسم تو دفترم اسم تو رو امام حسین با مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه شب پنجم صفر 98 هیئت ریحانه الحسین سلام الله علیها
Video07:16

خون از چشمام پاک کردم دیدم

خون از چشمام پاک کردم دیدم با مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه شب پنجم صفر 98 هیئت ریحانه الحسین سلام الله علیها
Video07:04

از قلب شعله ور حرم

از قلب شعله ور حرم با مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه شب چهارم محرم 98 هیئت ریحانه الحسین سلام الله علیها
Video08:28

موهامو شونه کنید داره میاد بابا

موهامو شونه کنید داره میاد بابا با مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه شب سوم محرم 98 هیئت ریحانه الحسین سلام الله علیها
Video03:17

حر و آزاده ای اگه هستی با حسین

حر و آزاده ای اگه هستی با حسین با مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه شب سوم محرم 98 هیئت ریحانه الحسین سلام الله علیها
Video04:16

مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه زمینه ترجمه عربی شب پنجم صفر ۹۸

مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه زمینه ترجمه عربی شب پنجم صفر ۹۸ هیئت ریحانه الحسین سلام الله علیها
Video04:32

مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه پیش زمینه شب پنجم صفر ۹۸

مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه پیش زمینه شب پنجم صفر ۹۸ هیئت ریحانه الحسین سلام الله علیها
Video06:54

مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب پنجم صفر ۹۸

مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب پنجم صفر ۹۸ هیئت ریحانه الحسین سلام الله علیها
Video11:16

مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب پنجم صفر ۹۸

مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب پنجم صفر ۹۸ هیئت ریحانه الحسین سلام الله علیها
Video04:19

مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه پیش زمینه ترجمه عربی شب چهارم صفر ۹۸

مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه پیش زمینه ترجمه عربی شب چهارم صفر ۹۸ هیئت ریحانه الحسین سلام الله علیها
Video06:04

مداحی زمینه حاج سید مجید بنی فاطمه شب چهارم صفر ۹۸

مداحی زمینه حاج سید مجید بنی فاطمه شب چهارم صفر ۹۸ هیئت ریحانه الحسین سلام الله علیها
Video03:41

مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه شور شب چهارم صفر ۹۸

مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه شور شب چهارم صفر ۹۸ هیئت ریحانه الحسین سلام الله علیها
Video05:46

مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه زمینه شب چهارم صفر ۹۸

مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه زمین شب چهارم صفر ۹۸ هیئت ریحانه الحسین سلام الله علیها
Video02:32

مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه سبک واحد شب چهارم صفر ۹۸

مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه سبک واحد شب چهارم صفر ۹۸ هیئت ریحانه الحسین سلام الله علیها
Video02:36

مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب چهارم صفر ۹۸

مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب چهارم صفر ۹۸ هیئت ریحانه الحسین سلام الله علیها
Video11:52

مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه شب چهارم صفر ۹۸

مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب چهارم صفر ۹۸ هیئت ریحانه الحسین سلام الله علیها
Video04:03

مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه پیش زمینه شب چهارم صفر ۹۸

مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه پیش زمینه شب چهارم صفر ۹۸ هیئت ریحانه الحسین سلام الله علیها
Video03:43

روضه حاج سید مجید بنی فاطمه شب چهارم صفر ۹۸

روضه حاج سید مجید بنی فاطمه شب چهارم صفر ۹۸ هیئت ریحانه الحسین سلام الله علیها
Video04:29

روضه خوانی حاج سید مجید بنی فاطمه شب چهارم صفر ۹۸

روضه خوانی حاج سید مجید بنی فاطمه شب چهارم صفر ۹۸ هیئت ریحانه الحسین سلام الله علیها
Video04:45

مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب چهارم صفر ۹۸

مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب چهارم صفر ۹۸ هیئت ریحانه الحسین سلام الله علیها
Video08:19

مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه زمینه ترجمه عربی شب سوم صفر ۹۸

مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه زمینه ترجمه عربی شب سوم صفر ۹۸ هیئت ریحانه الحسین سلام الله علیها
Video02:46

مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه شور شب سوم صفر ۹۸

مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه شور شب سوم صفر ۹۸ هیئت ریحانه الحسین سلام الله علیها
Video04:31

مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه پیش زمینه شب سوم صفر ۹۸

مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب سوم صفر ۹۸ هیئت ریحانه الحسین سلام الله علیها
Video02:51

مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب سوم صفر ۹۸

مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب سوم صفر ۹۸ هیئت ریحانه الحسین سلام الله علیها
Video10:21

روضه خوانی حاج سید مجید بنی فاطمه شب سوم صفر ۹۸

روضه خوانی حاج سید مجید بنی فاطمه شب سوم صفر ۹۸ هیئت ریحانه الحسین سلام الله علیها
Video05:45

مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب سوم صفر ۹۸

مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب سوم صفر ۹۸ هیئت ریحانه الحسین سلام الله علیها
Video02:51

مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه سبک واحد شب دوم صفر ۹۸

مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه سبک واحد شب دوم صفر ۹۸ هیئت ریحانه الحسین سلام الله علیها
Video11:49

مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب دوم صفر ۹۸

مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب دوم صفر ۹۸ هیئت ریحانه الحسین سلام الله علیها
Video08:31

مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب دوم صفر ۹۸

مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب دوم صفر ۹۸ هیئت ریحانه الحسین سلام الله علیها
Video10:04

حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب دوم صفر ۹۸

حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب دوم صفر ۹۸ هیئت ریحانه الحسین سلام الله علیها

حاج سید مجید بنی فاطمه

moharam

۱۳۹۴-۷-۲۹

۱۳۹۶-۸-۱۶

۲۰۶

مذهبی

این کانال توضیحاتی ندارد.